Regulamin sklepu internetowego

– odnośniki w adresach strony

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.happy-cup.pl. 

2. Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej: kontakt@happy-cup.pl,

b. pod numerem telefonu: + 48 698 619 348,

c. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.happy-cup.pl

3. Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w dowolnym momencie.

4. Administratorem danych osobowych klientów jest Firma Happy Cup z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Osiedlowej 12, NIP 554-292-13-60, REGON 341445258.

5. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, zdefiniowano następujące pojęcia:

 1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym przeznaczony do sprzedaży, którego opis jest dostępny przy prezentacji produktu;
 7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem www.happy-cup.pl;
 11. Sprzedawca – Firma Happy Cup z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Osiedlowej 12, (85-794), NIP 554-292-13-60, REGON 341445258;
 12. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 13. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;
 17. Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10.

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie z Usług elektronicznych, wiąże się z potencjalnym zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, wynikającym z możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ryzyko, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, prowadzącą do zapoznania się przez niego z zawartością Sklepu.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego nie będąc uciążliwym dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, do korzystania z treści zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie na własny użytek z poszanowaniem praw autorskich według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Klient także zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zabronione jest np. umieszczanie treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, społecznie niewłaściwych oraz sprzecznych z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. USŁUGI

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych świadczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Klient może wysłać wiadomość do Sprzedawcy wykorzystując formularz kontaktowy. Umowę o świadczenie usługi udostępniania interaktywnego formularza pozwalającego na kontakt Klientów ze Sprzedawcą zawiera się na czas oznaczony, ulega ona rozwiązaniu z chwilą przesłania formularza do Sprzedawcy.

3. Sklep Internetowy umożliwia Klientom zamieszczanie indywidualnych, subiektywnych opinii w odniesieniu m.in. do Produktu, przebiegu transakcji. Dodając wypowiedzi Klient jednocześnie zaświadcza o posiadanych prawach do danych treści, głównie autorskich prawach majątkowych, prawach pokrewnych oraz prawach własności przemysłowej. Umowę świadczenia usługi zamieszczania opinii w Sklepie Internetowym zawiera się na czas oznaczony, ulega ona rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. 1

4. Opinia powinna być uprzednio zredagowana w sposób klarowny i zrozumiały, niedopuszczalne jest naruszanie aktualnych przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich np. zniesławianie, naruszanie dóbr osobistych lub stanowienie czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone przez Klientów wypowiedzi udostępniane są na stronie internetowej Sklepu.

5. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne konkursy i promocje, za każdym razem przedstawiając ich warunki i zasady na stronie internetowej Sklepu lub w odrębnym regulaminie.

6. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia, który umożliwia realizację zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

V. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

1. Informacje o Produktach umieszczone na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy.

4. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.

5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta w momencie, gdy Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowiąc tym samym przyjęcie oferty Klienta.

6. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej treść umowy sprzedaży, która zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. DOSTAWA

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące rodzaje dostawy:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Klienta w procesie Zamówienia adres,  

b. za pośrednictwem firmy Inpost do wybranego przez Klienta w procesie Zamówienia paczkomatu.

3. W opisie produktu na stronie internetowej Sklepu przedstawione są aktualne i obowiązujące koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia.

4. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Realizacja rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty lub, gdy Klient wybrał w przesyłce kurierskiej płatność za pobraniem – w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Jeżeli Zamówienie zawiera Produkty z różnym okresem realizacji, obowiązującym dla całego Zamówienia jest najdłuższy spośród nich.

VII. PŁATNOŚCI

1. Możliwości realizacji płatności w Sklepie:  

a. w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej płatność może być zrealizowana z wykorzystaniem systemu obsługi płatności elektronicznych zintegrowanym ze Sklepem internetowym lub gotówką za pobraniem, zależnie od wyboru Klienta;

b. w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy Inpost płatność może być zrealizowana z wykorzystaniem systemu obsługi płatności elektronicznych zintegrowanym ze Sklepem internetowym.

2. Informacja o terminie zapłaty za Zamówienie jest udostępniana przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Termin ten jest zobowiązujący dla Klienta do dokonania zapłaty za Zamówienie. W momencie, gdy Klient nie dotrzyma danego terminu zapłaty, Sprzedawca wzywa go do tego wyznaczając dodatkowy termin, jeżeli takie działanie również nie przyniesie rezultatów w postaci zapłaty za Zamówienie, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

VIII. REKLAMACJA PRODUKTÓW I USŁUG

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient może przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy: Osiedlowa 12/22, 85-794 Bydgoszcz, dołączając opis wady, wraz z datą jej wystąpienia, oraz, jeśli to możliwe, dowód zakupu. Inną formą złożenia reklamacji jest przesłanie zgłoszenia wraz z dokładnym opisem i zdjęciem wady Produktu drogą mailową na adres: kontakt@happycup.pl lub wykorzystanie Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Klient powinien dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego informacje o swoich żądaniach wobec Sprzedawcy. Reklamacje zgłaszane przez Klienta mogą dotyczyć również korzystania z Usług elektronicznych oraz funkcjonowania Sklepu.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni, a reklamacji dotyczącej Usług elektronicznych w terminie do 30 dni.

5. Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia niezbędnych braków w reklamacji, jeżeli takie wystąpią. Klient zobowiązany jest dokonać uzupełnienia niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od daty otrzymania wezwania.

IX. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient otrzymuje Produkt w zapieczętowanym opakowaniu. Może on odstąpić od Umowy na zasadach opisanych w kolejnym punkcie danego rozdziału w przypadku, gdy zapieczętowane opakowanie Produktu nie zostało otwarte po dostarczeniu. Zgodnie z art. 38 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu, lub w przypadku umowy o świadczeniu usług elektronicznych, od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@happycup.pl lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w danych Sprzedawcy.

3. W przypadku jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia usług.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do momentu otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, zależnie od kolejności tych zdarzeń.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności wykorzystując identyczny sposób zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z dodatkowym kosztem.

7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Każdemu Klientowi, który jest jednocześnie Konsumentem przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. uzyskanie nieodpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, poprzez pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane przez Federację Konsumentów dostępne są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu pod odpowiednią zakładką.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować jedynie w ściśle określony sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez udostępnienie odpowiedniej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego. Powiadomienie zawierać będzie zestawienie dokonanych zmian wraz z terminem ich wdrożenia, który będzie wynosił minimum 14 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu.